نکاتی مهمی که در مورد اقامت آلمان باید بدانید

از چه طریقی در آلمان میخواهید اقامت داشته باشید؟

شغلی

تحصیلی

آسبیلدونگ (دوره کارآموزی)

سرمایه گذاری

: شغلی

آیا مدرک کاری مانند دوره فنی و حرفه ای ، کارودانش و .. دارید

در صورت پیشنهاد کاری میتوانید اقامت آلمان را داشته باشید

درصورت تطابق مدرک در آلمان

: تحصیلی

آیا مدرک دانشگاهی دارید؟

در صورت پیشنهاد کاری میتوانید اقامت آلمان را داشته باشید

درصورت تطابق مدرک در آلمان

از طریق پیدا کردن دانشگاه برای تحصیل

آسبیلدونگ (دوره کارآموزی)

در صورت نداشتن هیچ یک از مدارک فنی حرفه ای و یا دانشگاهی میتوانید از طریق دوره کارآموزی در آلمان اقامت از طریق پیدا کردن مکان برای دوره کارآموزی

: تاسیس شرکت

از طریق تاسیس شرکت در آلمان در صورتی که شرکت شما اثر مثبتی برای دولت آلمان داشته باشت ااااته باوود او شم کمرد او شم کمرجد او شم کمررجد

: سرمایه گذاری

از طریق خرید ملک

اقامت آلمان ، بیش از مردم برای دسترسی به شرایط بهتر در زمینه کار و تحصیل در اقامت در کشورهای نردیگ. یکی از درخواست اروپایی که

مقصد بیش از شخصی برای کار و زندگی می باشد که آلمان است. جمهوری فدرال آلمان یکی از ثروتمند ترین و صنعتی ترین حمله دنیا در قلب اروپا می باشد

باشد. کیفیت بالای زندگی اقامت آلمان را به یکی از موارد مورد توجه تبدیل شده است.

دلیل آن نیاز به نیروی متخصص و نیروی کار در سالهای اخیر است که تعداد زیادی مهاجر از انواع مختلف پذیرش است

: روش های متفاوتی برای دریافت ویزا و اقامت آلمان امکانپذیر است از جمله

 

 

اقامت در آلمان از طریق تحصیل

بالا بودن سطح آموزش در دانشگاههای آلمان و همچنین کاربردی محور بودن آموزش در دانشگاههای اکن ادون ، ا اکن کشدون ، ن مکل

میزان بیکاری در این کشور آن را به مقصد مهمی برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تبدیل کرده است. البته فقط با دارا بودن ویزای اقامت تحصیلی نمی توان

اقامت دائم آلمان را دریافت کرد به جز در صورتی که پس از پایان تحصیلات شغل منااسبی را پیدکا کناید ا پیدخا کناید دو رتیطد حصیند رد در ردورد نید ر دوهد حصینید رد بد

 

 

 

اقامت از طریق کار

اقامت از طریق کار به چند روش مختلف تقسیم می شود که دلیل این تقسیم بندی شرایط مهاوتی اایزاایزا اوم اآاا ن اوتی ااوم د ن اوتر